WinTips Web Gebruiksvoorwaarden


1. Aanvaarding Van De Gebruiksvoorwaarden En Wijzigingen

Elke keer dat je bezoek, het gebruik of de oorzaak van de toegang tot deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving aan u. Bovendien, uw gebruik van de diensten op deze site of via deze site zullen worden onderworpen aan alle regels of richtlijnen van toepassing zijn op deze diensten, en ze zullen worden opgenomen door verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden. Lees de site van de Levenssfeer Beleid, die ook is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden door verwijzing.

2. WinTips Web Service

Deze site en de services die voor u de op en via deze website worden aangeboden op een 'AS IS' basis. U gaat ermee akkoord dat WinTips Web behoudt zich het recht voor te wijzigen of te beëindigen bepaling van deze site en haar diensten, en verwijderen van de gegevens die u verstrekt, hetzij tijdelijk of permanent, op elk tijd, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u (zie hieronder voor informatie over een kennisgeving van wijzigingen). WinTips Web zal niet worden gehouden verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, verwijdering van gegevens, het niet bewaren van informatie, onjuistheid van de informatie, of onjuiste levering van informatie.

3. Uw Verantwoordelijkheden En Registratieverplichtingen

m gebruik te kunnen maken van deze website of bepaalde delen ervan, kan u worden gevraagd om zich te registreren voor een gebruikers-account op deze site, in dit geval, u gaat ermee akkoord waarheidsgetrouwe informatie die wordt gevraagd, en - als er een minimum leeftijd vereist om in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount, verbindt u zich ertoe dat u van tenminste de gestelde leeftijd heeft. Door te registreren voor een gebruikers-account, gaat u expliciet akkoord met deze website Voorwaarden en Levenssfeer Beleid, waaronder eventuele wijzigingen die door WinTips Web die zijn gepubliceerd in dit document.

4. Levenssfeer Beleid

egistratie gegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die de site kan verzamelen is onderworpen aan de voorwaarden van WinTips Web Levenssfeer Beleid.

5. Registratie En Wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, en u zal verantwoordelijk worden gehouden voor alle gebruik van uw account en/of de gebruikersnaam, of erkende of niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in om onmiddellijk op de hoogte WinTips Web van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruiker account, gebruikersnaam of wachtwoord.

WinTips Web van toepassing kunnen zijn op het beleid dat tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring van een nieuwe gebruiker de registratie van uw account voordat het account wordt geactiveerd en beschikbaar voor inloggen. Door te registreren voor een account op deze site, gaat u ermee akkoord dat WinTips Web behoudt zich naar eigen goeddunken over de goedkeuring van nieuwe registraties en de sluiting van bestaande accounts, zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

6. Uw Gedrag

U stemt ermee in dat alle informatie of gegevens van welke aard ook, of de tekst, software, code, muziek of audio, foto ' s of afbeeldingen, video of animaties, of andere materialen ('inhoud'), gemaakt voor het algemene publiek of privé, zal onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die het zei inhoud of van de persoon waarvan de gebruikersaccount wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat deze site kan u worden blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend of beledigend is. WinTips Web zal niet verantwoordelijk zijn jegens u op geen enkele manier voor de inhoud op deze site, noch voor enige fout of omissie. Echter, als je inhoud te zien opdeze site voelt dat je beledigend of ongepast zijn, neem dan Contact met Ons op.

Door het gebruik van deze site of een dienst, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende bepalingen:

A6. U zal geen enkele inhoud of gedrag van jezelf op een manier die kan worden opgevat als: onwettig; illegaal, bedreigend; schadelijk; misbruik; intimiderend zijn; stalking; onrechtmatige daad; lasterlijk is; lasterlijk zijn; vulgair; obsceen; beledigend, aanstootgevend zijn; pornografisch is; die is ontworpen om te belemmeren of te verstoren de werking van deze site of van een dienst; besmet met een virus of andere vernietigende of schadelijke programmering van de routine; kans te geven aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid; bij overtreding van een van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wetgeving.

B6. U mag zich niet voordoen als of verkeerd voorstellen van uw connectie met een persoon of entiteit. U zal niet vervalsen of anderszins trachten te verbergen of verkeerde voorstelling van de oorsprong van inhoud die door u verstrekt. U zal niet of verzamelen geen informatie over andere gebruikers. U zult geen zorgen, en u zult geen gebruik maken van deze site aan te bieden, inhoud of diensten voor commerciële doeleinden, op welke wijze dat zou inhouden dat er een junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere vorm van niet-toegelaten reclame of commerce. U mag deze site niet gebruiken voor de promotie of het bedienen vande service of de inhoud zonder WinTips Web voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen gebruik maken van deze website of de diensten of faciliteiten die aangeboden worden op deze site of via deze site contact op te nemen en te communiceren met gebruikers van de site of andere personen voor ongeoorloofde of illegale doeleinden. U zal geen enkele inhoud aanleiding zou kunnen geven tot WinTips Web wordt gehouden civielrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, of die kan worden beschouwd als een schending van enige plaatselijke, nationale of internationale recht; dit omvat met name - maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, patenten of handelsgeheimen.

Het niet naleven van een van de bepalingen van dit artikel 6 van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als oorzaak voor onmiddellijke sluiting van uw gebruikers-account, en kan ertoe leiden dat je aansprakelijk voor juridische actie. Voor meer informatie over de gebruiker de sluiting van de account is, gelieve te verwijzen naar de site Levenssfeer Beleid.

Als u zich bewust wordt van enigerlei overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door een geregistreerde gebruiker van deze site, neem dan Contact met Ons op.

7. Indiening Van De Inhoud Van Deze Site

Bij het verstrekken van enige inhoud van deze site, stemt u in met de volgende bepalingen:

A7. U gaat ermee akkoord te verlenen WinTips Web een wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-exclusief recht en licentie (met inbegrip van eventuele morele rechten of andere de benodigde rechten) te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te verspreiden, uit te voeren, te promoten, te archiveren, te vertalen en aan het maken van afgeleide werken en compilaties, geheel of gedeeltelijk. Een dergelijke vergunning van toepassing met betrekking tot enige vorm, media of technologie die al bekend zijn op het moment van bepaling of ontwikkeld daarna.

B7. U garandeert dat u over alle juridische, morele en andere rechten die kunnen worden nodig te verlenen WinTips Web de vergunning opgegeven in deze sectie 7.

C7. U erkent en gaat ermee akkoord dat WinTips Website elke juiste en volledige discretie (maar niet de verplichting) om te weigeren te publiceren, of te verwijderen, of om de toegang te blokkeren tot alle inhoud die u verstrekt, op elk moment en om elke reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Diensten Van Derden

Goederen en diensten van derde partijen worden aangeboden en/of kunnen beschikbaar worden gesteld op of via deze site. Producten en diensten, geleverd door derde partijen worden beheerst door het beleid en de verklaringen van deze derde partijen. WinTips Web op geen enkele wijze aansprakelijk voor of verantwoordelijk voor een van je relaties of interactie met derden. Noch zal WinTips Web aansprakelijk of verantwoordelijk voor de kwaliteit, continuïteit of bevredigende bepaling van derden, producten en diensten.

9. Vrijwaringion

U gaat ermee akkoord te vrijwaren en schadeloos te stellen WinTips Web en WinTips Web vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verwante partijen, functionarissen, bestuurders, medewerkers, tussenpersonen, onafhankelijke aannemers, adverteerders, partners en co-branders, uit elke vordering of eis, inclusief redelijke juridische tegen, die kan worden ingesteld door derden, die voortvloeien uit uw gedrag of verband houden met deze site of dienst, is het aanbieden van content, uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

10. DISCLAIMER VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN VAN DE DIENSTEN OF INHOUD (DE "SERVICE") OP UW EIGEN RISICO. DIENSTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD 'ZOALS ZE IS', WINTIPS WEB WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF VAN WELKE AARD DAN OOK, IMPLICIET OF EXPLICIET; DIT OMVAT (MAAR IS NIET BEPERKT TOT) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

WINTIPS WEB BIEDT GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIE DAT ENIG ONDERDEEL VAN de SERVICE ONONDERBROKEN, VRIJ van FOUTEN, VIRUSSEN, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR IS, OF VAN ENIGE KWALITEIT. NOCH IS HET GERECHTVAARDIGD, HETZIJ IMPLICIET OF UITDRUKKELIJK DAT ALLE CONTENT VEILIG OP WELKE MANIER IS OM TE DOWNLOADEN OF - GEBRUIK. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH WINTIPS WEB, NOCH ENIGE DEELNEMER IN EEN SERVICE BIEDT PROFESSIONEEL ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK. U BEGRIJPT EN gaat ermee AKKOORD DAT ELK ADVIES OF ELKE ANDERE INFORMATIE VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT OP EIGEN RISICO, EN DAT WINTIPS WEBSITE ZULLEN NIET GEHOUDEN WORDENOP AANSPRAKELIJK WIJZE AANSPRAKELIJK.

Sommige rechtsgebieden niet toestaan uitsluitingen van impliciete garanties, en bepaalde uitspraken in de bovenstaande disclaimer mogelijk niet op u van toepassing ten aanzien van impliciete garanties; de andere voorwaarden afdwingbaar blijven onverminderd.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WINTIPS WEB ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD SCHADE (ZELFS ALS WINTIPS WEB IS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE). DIT OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN:

 * HET GEBRUIK VAN DIENSTEN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN,
 * DE KOSTEN VAN HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN ALS GEVOLG
    VAN ELKE TRANSACTIE DIE WORDT AANGEGAAN DOOR DE DIENSTEN,
 * ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS TRANSMISSIES,
 * VERKLARINGEN VAN DERDEN OF GEDRAG VAN DERDEN
    HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN,
 * OF ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om aansprakelijkheid beperken, en daarom is een dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing is.

12. Voorbehoud Van Rechten

WinTips Web behoudt zich alle rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enige en alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere eigendomsinformatie recht dat WinTips Web kan hebben in het kader van deze website, zijn inhoud, en de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Het gebruik van WinTips Web van de rechten en onroerend goed vraagt WinTips Web voorafgaande schriftelijke toestemming. Door het maken van services voor u beschikbaar, WinTips Web is het niet verstrekken van je met een impliciete of express licenties of rechten, en u heeft geen rechten om commerciële of andere onvoorziene gebruik van deze site of de diensten, zonderWinTips Web voorafgaande schriftelijke toestemming.

13. Toepasselijk Recht

U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze site of de producten of diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetten van toepassing op WinTips Web woonplaats, ondanks eventuele verschillen tussen de genoemde toepasselijke wetgeving en de wetgeving die van kracht is op uw locatie. Door te registreren voor een gebruikers-account op deze site, of door het gebruik van deze site en de diensten die zij levert, u accepteren dat de bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken die jurisdictie heeft over WinTips Web woonplaats, en dat eventuele geschillen zullen worden berecht door de zei: rechtbanken.

14. Wijzigingen Aan Deze Gebruiksvoorwaarden

Veranderingen kunnen worden aangebracht om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd. U moet in kennis worden gesteld van de opmerkelijke wijzigingen door één of meer van de volgende manieren:

 * Het plaatsen van een aankondiging op de site;
 * Een eis om te lees en accepteer de nieuwe Voorwaarden voor u
    kan aanmelden op de site;
 * Een e-mailbericht verzonden naar het e-mail adres dat u opgeeft als onderdeel van
    uw user account informatie.

Indien, niet-post inkennisstelling van wijzigingen aan de site de Gebruiksvoorwaarden zal in geen geval vervalt de toepassing van de nieuwe of gewijzigde bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die je worden aanbevolen om de re-lees het regelmatig.

15. Diverse Informatie

A15. In het geval dat enige bepaling van deze Voorwaarden wordt geacht in strijd te zijn met de wetgeving door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, de genoemde bepaling moet aldus worden uitgelegd, weerspiegelen-dat de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, en de rest van deze Voorwaarden blijven geldig en van toepassing.

B15. Het falen van beide partijen op enig recht doen gelden op grond van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die partij het recht, en de genoemde recht zal blijven volledig van kracht.

C15. U stemt ermee in dat elke claim of oorzaak heeft in verband met deze website of haar dienstverlening moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak ontstaan, of de genoemde claim of oorzaak zal voor altijd worden uitgesloten, ongeacht enige andersluidende wetgeving.

D15. WinTips Web kan toewijzen WinTips Web rechten en verplichtingen uit hoofde van deze 'Gebruiksvoorwaarden', in dit geval, WinTips Web zal worden ontslagen van alle verdere verplichting.